منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

Galleries

Persian Gulf Special Economic Zone

Click to see all the photos in the gallery of the Persian Gulf Special Economic Zone

Unloading and loading pier gallery

Click to view all photos from the unloading and loading dock gallery

Staff Building Gallery

Click to view all photos from the headquarters building gallery

Power Post Gallery

Click to view all photos from Power Gallery

Warehouse and harvest gallery

Click to view all photos in the warehouse and harvest gallery