منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

Footer – Home

ارتباط با منطقه ویژه

  • آدرس : بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی
  • کدپستی : 7931184184
  • تلفن : 10 الی 07633592201 _ 07635950000
  • نمابر : 07633592211
  • ایمیل : info@pgsez.ir
  • آدرس نقشه گوگل