منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

Footer Builder

Footer-Default-EN

Contact Us Address : Bandar Abbas, 13th Shahid Rajaee Highway Zip code: 7931186478 Phone : +98076-33592201-10 Phone : +98076-3595 public relations : +98076-33592220 Fax : +98076-33592211 Email : info@pgsez.ir Google Map Persian Gulf Special Zone at a glance Introduction to PGSEZ Mission & Vision Advsntages & Strengths Directing Mangers head Message Facilities of PGSEZ integrated […]
ادامه مطلب

Footer – Home

ارتباط با منطقه ویژه آدرس : بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی کدپستی : 7931186478 تلفن : 10 الی 07633592201 _ 076۳۵۹۵ نمابر : 07633592211 ایمیل : info@pgsez.ir آدرس نقشه گوگل منطقه ویژه خلیج فارس در یک نگاه معرفی منطقه ویژه ماموریت و چشم انداز مزایا و نقاط قوت تسهیلات منطقه ویژه پیام مدیر عامل […]
ادامه مطلب

Footer – Inner

ارتباط با منطقه ویژه آدرس : بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی کدپستی : 7931186478 تلفن : 10 الی 07633592201 _ 076۳۵۹۵ نمابر : 07633592211 ایمیل : info@pgsez.ir آدرس نقشه گوگل منطقه ویژه خلیج فارس در یک نگاه معرفی منطقه ویژه ماموریت و چشم انداز مزایا و نقاط قوت تسهیلات منطقه ویژه پیام مدیر عامل […]
ادامه مطلب