منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

چاپ آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید 5000 متر نوار نقاله ep

تعداد بازدید: 12
Print This Post

شماره مناقصه 3/1403

( شماره فراخوان در سامانه ستاد2003004340000014)

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)

3  موضوع  مناقصه : خرید 5000 متر نوار نقاله ep

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 13،250،000،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار

5- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 4/4/1403 لغایت پایان وقت اداری12/4/1403

6- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ31/4/1403

7- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت00/11صبح مورخ1/5/1403در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.

8-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 4/4/1403میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

9- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir       

لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=13985

پیام بگذارید