منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع بازرسی،سرویس،تعمیر و نگهداری کلیه خطوط ریلی شانتینگ یارد

تعداد بازدید: 101
Print This Post

نام روزنامه : دنیای اقتصاد تاریخ چاپ: 93/10/6 نوبت اول 93/10/8 نوبت دوم
نام روزنامه : گسترش صنعت،معدن،تجارت تاریخ چاپ: 93/10/6 نوبت اول 93/10/8 نوبت دوم
نام روزنامه : صبح ساحل تاریخ چاپ: 93/10/6 نوبت اول 93/10/8 نوبت دوم

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-07633592201
3- موضوع مناقصه : بازرسی،سرویس،تعمیر و نگهداری کلیه خطوط ریلی شانتینگ یارد
4 -مختصر شرح کار: زیر کوبی مکانیزه و دستی سوزن های خطوط ریلی ایستگاه راه آهن منطقه ویژه نصب کوپلاژ-تعویض تراورس-بازسازی تیغه و ریل پهلویی و تکه مرکزی بصورت تخصصی
5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ300،000،000 میلیون ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار و یا انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ،مصوب 1376)
6- قیمت اسناد و شماره حساب: ارائه فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به حساب 2175375402000بانک ملی مرکزی
7- مهلت فروش اسناد: از تاریخ93/10/6لغایت پایان وقت اداری 93/10/13
8- مهلت تحویل اسناد : مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 93/10/25
9- مکان دریافت وتحویل اسناد: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – دبیرخانه کمیسیون معاملات
10- زمان و محل بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات الف و ب راس ساعت 10/00صبح مورخ 93/10/27 و بازگشایی پاکات ج راس ساعت 10/00 صبح مورخ93/10/29در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
11- نشانی سایت شرکت: www.PGSEZ.ir

لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=7855

پیام بگذارید