منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

خط مشی HSE

نشريه زيست محيطی دانلود فایل

نشريه ي زيست محيطي منطقه ي ویژه اقتصادي خليج فارس
منطقه ویژه، همواره دوستدار محیط زیست بوده و در راستای این نگرش اصولی و به منظور تحقق بخشیدن به اندیشه ها و نگرش های زیست محیطی خود اهداف بنیادین زیر را دنبال می نماید و امیدوار است با استفاده از تخصص های علمی مربوطه و تجارب به دست آمده در این زمینه نیز پیشتاز و سرآمد دیگر شرکت ها باشد.

 • ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان و دیگر ذینفعان در زمینه محیط زیست از طریق برگزاری دوره و سمینارهای آموزشی ، ارسال پیام و چاپ نشریات در جهت کمک به بهبود مستمر در اجرای استانداردهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت
 • مدیریت مصرف انرژی، بهینه سازی و کاهش مستمر مصرف منابع طبیعی و انرژی در جهت کاهش میزان آلایندها در سطح منطقه
 • گسترش فضای سبز با اولویت کاشت گونه های سازگار با شرایط منطقه ویژه
 • حفظ و استمرار سیستم مدیریت زیست محیطی منطبق با ISO 14001
 • حفظ و استمرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای منطبق با OHSAS 18001
 • توسعه و ارتقاء فرهنگ HSE در کلیه واحدهای منطقه ویژه، فراهم نمودن محیط سازنده و فرهنگی مناسب بین مدیران، کارکنان و سایر ذینفعان
 • برقراری سیستم های اختصاصی برای هر یک از زمینه های HSE و الزام در بکارگیری آنها در پروژه ها، طرح ها و فعالیتهای مرتبط
 • عضویت و شرکت در کمیته های تخصصی محیط زیست استان و تعامل همکاری با آنها
 • کاهش میزان مخاطرات زیست محیطی و اثرات نامطلوب آن بر محیط زیست
 • الزام و تشویق پیمانکاران به برخوردهای مسئولانه با مسائل زیست محیطی
 • انتخاب پیمانکاران شایسته و نظارت، کنترل مداوم و پایش مستمر عملکرد آنها و تضمین انطباق آنها با الزامات HSE و حصول اطمینان از استقرار سیستم مدیریت HSE در فعالیت های اجرایی پیمانکاران
 • شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامد های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای سازوکارهای پیشگیرانه یا کنترلی مناسب
 • تهیه، تدوین، بازنگری و جاری سازی دستور العمل و روشهای اجرایی محیط زیستی بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی
 • انجام طرح خود اظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی به منظور رعایت الزامات قانونی مرتبط با کشور وسایر الزامات مورد قبول سازمان حفاظت محیط زیست
 • پیاده سازی سیستم مدیریتی HSE-MS به منظور تلاش در جهت رعایت کلیه الزامات و مقررات قانونی در زمینه مسائل ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
 • پیاده سازی ، استمرار و بهبود مدل دفتر کار سبز و هتل سبز در راستای مدیریت مصرف منابع ، حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار
 • پیاده سازی ، استمرار و بهبود مدل مدیریت سبز به منظور همسویی و همگرایی مسئولیت اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی
 • استقرار، اجرا، توسعه، نگهداری و بهبود مستمر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در فعالیتها، خدمات و فرایندها
 • بکارگیری مدیریت تغییر، ممیزی و بازبینی سیستم مدیریت HSE در راستای بهبود مستمر
 • مصرف بهینه منابع و رعایت شاخص های هشتگانه مدیریت سبز با صرفه جویی در مصرف آب-مدیریت حمل و نقل و سفرهای کاری -صرفه جویی در مصرف انواع انرژی-مدیریت مواد زائد جامد-مصرف بهینه و بازیافت کاغذ-صرفه جویی در هزینه های مخابراتی-مدیریت تغذیه و پذیرایی در سازمان وتغییرات ضروری در ساختمان با هدف تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز
عنوان فایل حجم (MB) دانلود فایل
فايل 25 1.87
فايل 26 2.15
فايل 27 1.95
فايل 28 2.59
فايل 29 2.00
فايل 30 1.68
فايل 31 2.32
فايل 32 1.76
فايل ویژه نامه 7 مهر 1.76
فايل ویژه نامه آتش نشانی 1.04