منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تنظیفات و جاروکشی معابر،حمل و دفع زباله،نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی

تعداد بازدید: 124
Print This Post

شماره مناقصه 10/1400
( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000022)
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076)
3 – موضوع مناقصه : تنظیفات و جاروکشی معابر،حمل و دفع زباله،نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 7،390،000،000 ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار
5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ریال به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
6- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1400/6/17 لغایت پایان وقت اداری1400/6/25
7- مهلت تحویل اسناد : مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1400/7/11
8- زمان و محل بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات راس ساعت 11/00 مورخ1400/7/12در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/6/17میباشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
10- نشانی سایت شرکت: www.PGSEZ.ir

لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=7820

پیام بگذارید