منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه با موضوع  بیمه نامه های کلیه اموال و دارائیهای منطقه ویژه از قبیل ساختمانهای مسکونی ، اسکله ، پل ها ، جاده ، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ماشین آلات سبک و سنگین و  همچنین بیمه نامه تکمیلی درمان پرسنل و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه

 • صفحه اصلی
 • اخبار
 • آگهی های جدید ( مزایده و مناقصه )
 • آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه با موضوع  بیمه نامه های کلیه اموال و دارائیهای منطقه ویژه از قبیل ساختمانهای مسکونی ، اسکله ، پل ها ، جاده ، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ماشین آلات سبک و سنگین و  همچنین بیمه نامه تکمیلی درمان پرسنل و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه
تعداد بازدید: 7
Print This Post

شماره مناقصه25/1402

(شماره فراخوان در سامانه ستاد 2002004340000058)

 1. نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 2. نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومت 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201- (076)
 3. موضوع مناقصه : بیمه نامه های کلیه اموال و دارائیهای منطقه ویژه از قبیل ساختمانهای مسکونی ، اسکله ، پل ها ، جاده ، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ماشین آلات سبک و سنگین و همچنین بیمه نامه تکمیلی درمان پرسنل
 4.  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 500.000.000 ریال که به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار
 5. مهلت فروش اسناد: از تاریخ 16/12/1402 لغایت پایان وقت اداری  23/12/1402
 6. مهلت تحویل اسناد : مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 18/1/1403
 7. زمان و محل بازگشایی پاکات : بازگشائی پاکات راس ساعت 00/10 مورخ 19/1/1403 در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 8. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 16/12/1402 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناصه گران ارسال خواهد شد.

نشانی سایت شرکت : www.PGSEZ.ir              

لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=13434

پیام بگذارید