منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید یک دستگاه ترانسفورمر 20/63 کیلو ولت با ظرفیت50 مگا ولت آمپر به همرا یک دستگاه ترانسفورمر کمپکت 0.4/20 کیلو ولت با ظرفیت 250 کیلو ولت آمپر

تعداد بازدید: 53
Print This Post

شماره مناقصه 15/1400
( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000038)

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)
3  – موضوع  مناقصه : خرید یک دستگاه ترانسفورمر 20/63 کیلو ولت با ظرفیت50 مگا ولت آمپر به همرا یک دستگاه ترانسفورمر کمپکت 0.4/20 کیلو ولت با ظرفیت 250 کیلو ولت آمپر
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 7،362،736،287 ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار
5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000 به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 1400/8/24 لغایت پایان وقت اداری1400/8/30
7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1400/9/14
8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت 10/00 مورخ1400/9/15در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/8/24میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir
لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=9319

پیام بگذارید