منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعگاز رسانی به شرکتهای مستقر بخش شرقی سایت توسعه و احداث ایستگاه 200 هزار متر مکعبی

تعداد بازدید: 51
Print This Post

شماره مناقصه 4/1402

( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000005)

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)

3  – موضوع  مناقصه : گاز رسانی به شرکتهای مستقر بخش شرقی سایت توسعه و احداث ایستگاه 200 هزار متر مکعبی

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 55،798،445،584 ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار

5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ریال  به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.

6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 4/2/1402 لغایت پایان وقت اداری12/2/1402

7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ30/2/1402

8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت00/10 صبح مورخ31/2/1402در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.

9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 4/2/1402میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir       

داشتن حداقل رتبه دو نفت وگاز از سازمان برنامه و بودجه و رتبه یک ساخت ایستگاه تقلیل واندازه گیری فشارگاز از شرکت ملی گاز به صورت مشارکت برای شرکت در مناقصه الزامی میباشد.

لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=12095

پیام بگذارید