منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی مزایده فروش  آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی

تعداد بازدید: 126
Print This Post

شماره مناقصه 1402/1

 

( شماره فراخوان در سامانه ستاد1002004340000001)

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)

3  – موضوع  مناقصه : فروش  آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 3،910،790،600 ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مزایده گزار

5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ریال  به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.

6- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1402/3/1لغایت پایان وقت اداری 1402/3/8

7- مهلت تحویل اسناد : مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/3/21

8- زمان و محل بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات راس ساعت 10/00 مورخ 1402/3/22 در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.

9-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعلام به برنده، در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir       

  • – شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10 قانون آئین نامه معاملات دولتی میباشد.
  • – حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفینامه معتبر کتبی مجاز میباشد.
  • – سایر شرایط و مشخصات معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.
لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=12240

پیام بگذارید