منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع عملیات طراحی،تامین تجهیزات ،عملیات اجرایی ساختمانی،نصب،تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کیلو ولت شهید لشکری 1400

تعداد بازدید: 629
Print This Post

شماره مناقصه 17/1400

( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000054)

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)

3  – موضوع  مناقصه : عملیات طراحی،تامین تجهیزات ،عملیات اجرایی ساختمانی،نصب،تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کیلو ولت شهید لشکری 1400

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 10،129،809،919 ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار

5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000 به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.

6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 11/12/1400 لغایت پایان وقت اداری19/12/1400

7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ18/1/1401

8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت 00/10 مورخ20/1/1401 درسالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.

9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 11/12/1400میباشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir       

داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه 3 نیرو و رتبه 5 ساختمان و ابنبه به صورت تواما یا داشتن رتبه EPC  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد.

داشتن حداقل دو کار مشابه (توسعه ،احداث پست 230کیلو ولت یا بالاتر) در 5 سال گذشته الزامیست.

لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=10493

پیام بگذارید