منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای عمرانی عمومی

تعداد بازدید: 22
Print This Post

شماره مناقصه 12/1400
( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000036)

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)
3  – موضوع  مناقصه : تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای عمرانی عمومی
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2،600،000،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار
5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ1،500،000ریال به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 1400/8/18 لغایت پایان وقت اداری1400/8/26
7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1400/9/11
8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت 11/00 مورخ1400/9/13در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/8/18میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir
داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل داشتن رتبه 4 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد.
لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=9304

پیام بگذارید