منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی های جدید ( مزایده و مناقصه )

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع عملیات طراحی،تامین تجهیزات ،عملیات اجرایی ساختمانی،نصب،تست و راه اندازی پست مدولار 63/230 کیلو ولت شهید لشکری 1400

شماره مناقصه 17/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000050) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : عملیات طراحی،تامین تجهیزات ،عملیات […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع بازسازی و توسعه آشپزخانه مرکزی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیح فارس

شماره مناقصه 2/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000049) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : بازسازی و توسعه آشپزخانه […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی عمومی حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه ،حفظ و نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری

شماره مناقصه 7/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000048 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : حفظ و نگهداری […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تنظیفات و جاروکشی معابر،حمل و دفع زباله،نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی

شماره مناقصه 10/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000047 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : تنظیفات و جاروکشی […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید یک دستگاه توزین ریلی داینامیک

شماره مناقصه 9/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000046) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : خرید یک دستگاه توزین […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خدمات حفاظت فیزیکی وانتظامات

شماره مناقصه 8/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000045) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : خدمات حفاظت فیزیکی وانتظامات […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع تامین ،نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه 13/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000044) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : تامین ،نصب و راه اندازی دو […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای عمرانی عمومی

شماره مناقصه 12/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000043) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع بهره برداری از پست 400/230 کیلو ولت دو مداره-لشکری و خط 63 کیلو ولت

شماره مناقصه 14/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000041) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : بهره برداری از پست 400/230 کیلو […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید یک دستگاه ترانسفورمر 20/63 کیلو ولت با ظرفیت50 مگا ولت آمپر به همرا یک دستگاه ترانسفورمر کمپکت 0.4/20 کیلو ولت با ظرفیت 250 کیلو ولت آمپر

شماره مناقصه 15/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000042) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : خرید یک دستگاه ترانسفورمر 20/63 کیلو […]
ادامه مطلب