منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی های جدید ( مزایده و مناقصه )

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پل ها ،کالورت ها و تقاطع غیر هم سطح

شماره مناقصه 19/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000041) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : انجام تعمیرات و بهسازی […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع سرویس،تعمیر و نگهداری خطوط ریلی

شماره مناقصه 20/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000040) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : سرویس،تعمیر و نگهداری خطوط […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعتعمیر و بازسازی سوله های کارگری ،سالن غذا خوری ،آشپزخانه و مسجد سایت جنوبی

شماره مناقصه 17/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000038) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : تعمیر و بازسازی سوله […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعساخت کامل بوژی لکوموتیو

شماره مناقصه 18/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000039 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : ساخت کامل بوژی […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعخرید تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی و نصب برج و سیم کشی خط 20 کیلو ولت

شماره مناقصه 15/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000035) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : خرید تجهیزات و اجرای […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعاحداث سیستم زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی و ترمیم و تقویت موضعی فونداسیون ها و کانال کابل های پست 400 کیلو ولت شهید لشکری

شماره مناقصه 13/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000033) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : احداث سیستم زهکشی و […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوعبهره برداری از پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع

شماره مناقصه 14/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000034) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : بهره برداری از پست […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  حفظ ، نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه ، حفظ ، نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری

شماره مناقصه 12/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000031 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه :   حفظ ، نگهداری […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه  دو مرحله ای عمومی با موضوع بهره برداری از پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع

شماره مناقصه 14/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000029) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : بهره برداری از پست […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خدمات حفاظت فیزیکی وانتظامات

شماره مناقصه 8/1402 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2002004340000028) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076) 3  – موضوع  مناقصه : خدمات حفاظت فیزیکی وانتظامات […]
ادامه مطلب