منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آرشیو آگهی ها ( مزایده و مناقصه )

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع بهره برداری از پست 400/230 کیلو ولت دو مداره-لشکری و خط 63 کیلو ولت

 شماره مناقصه 14/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000033) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : بهره برداری از پست 400/230 کیلو […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع تامین ،نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور

شماره مناقصه 13/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000034) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : تامین ،نصب و راه اندازی دو […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع ایجاد شبکه گاز رسانی سایت شمالی ،احداث ایستگاه 30 هزار متر مکعبی سایت میانی

شماره مناقصه 5/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000032) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : ایجاد گاز رسانی سایت شمالی ،احداث […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تنظیفات و جاروکشی معابر،حمل و دفع زباله،نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی

شماره مناقصه 10/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000029 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)3  – موضوع  مناقصه : تنظیفات و جاروکشی معابر،حمل و […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی عمومی حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و توسعه ،حفظ و نگهداری گلخانه و شبکه آبیاری

شماره مناقصه 7/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000028 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076) 3 – موضوع مناقصه : حفظ و نگهداری […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی عمومی تامین خودرو و ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

شماره مناقصه 6/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000027) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076) 3 – موضوع مناقصه : تامین خودرو و ماشین […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای عمرانی عمومی

شماره مناقصه 12/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000026) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076) 3 – موضوع مناقصه : تکمیل و بازسازی ابنیه […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع خرید یک دستگاه توزین ریلی داینامیک

شماره مناقصه 9/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000025) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076) 3 – موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه توزین […]
ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع بازسازی و توسعه آشپزخانه مرکزی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شماره مناقصه 2/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000021 ) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076) 3 – موضوع مناقصه : بازسازی و توسعه […]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تنظیفات و جاروکشی معابر،حمل و دفع زباله،نخاله و نظافت ساختمانها و سرویس بهداشتی

شماره مناقصه 10/1400 ( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000022) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-33592201 (076) 3 – موضوع مناقصه : تنظیفات و جاروکشی معابر،حمل […]
ادامه مطلب