منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با هدف فراهم آوردن یک بستر رقابتی مبتنی بر مزیتهای نسبی بی بدیل هرمزگان در عرصه مبادلات بین المللی با هدف توسعه فعالیت های کار آمد صنعتی و معدنی از طریق جلب و هدایت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای رشد و شکوفایی کمی و کیفی ملی تاسیس گردید ، تاکید بر اصل رقابت ، تقویت نگرش ملی به صادرات غیر نفتی ، توانمند سازی منابع انسانی مولد ، ترویج و پیاده سازی صنایع مبتنی بر استانداردهای بین المللی زیست محیطی ، ایجاد اشتغال پایدار ، انتقال دانش و فن آوری روز دنیا به سرزمین اصلی ، درک واقع بیانه از اصل سودآوری در سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، ترانشیپ ، انتقال کالا در مقیاس جهانی و توسعه زیر ساختهای لازم به عنوان شاخص ترین نیازها در ترسیمات منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تبیین و اجرایی می گردد. لذا مصمم هستیم با بهره مندی از مزیتهای جغرافیایی ، ذخایرمعدنی ، زیر ساختهای دریایی و دانش کارکنان در پیمایش یک اقتصاد متوازن مبتنی بر ارزش افزوده با همت آحاد همکاران نقشی اثر گذار در راستای اهداف از پیش تعیین شده دولت جمهوری اسلامی ایران و رضایت ذی نفعان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ایفا نماییم .
 
محمد رضا پیرحسینلو