منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

ماموریت و چشم انداز

چشم انداز

قطب صنايع انرژي بر خاورميانه
با رشد سرمایه گذاری و بهترین استفاده از ظرفیت صادرات و واردات مواد فله ، معدنی و فلزی با رعایت الزامات زیست محیطی تا افق 1410

بيانيه چشم انداز

منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس در سال 1410 بزرگترين مجموعه و منطقه صنعتي خاورميانه از لحاظ صنايع انرژي بر مي باشد. هدف های ترسیم شده برای این منطقه از کشور بر اساس مزیتهای موجود برنامه ریزی گردیده و مقرر است مطابق اقدامات در حال انجام به سوی قطب تولید صنایع فولاد ، آلومینیوم ، انرژی و تخلیه و بارگیری مواد معدنی و فن آوری و اشتغال کشور نائل آید اين صنايع در زمينه توليد فولاد خام و صنايع زيردستي آن ، صنايع توليد آلومنيوم و صنعتهاي زير دستي آن و صنايع زير دستي پتروشيمي مي باشد. همچنين براي سرويس دهي به اين صنايع منطقه ويژه بزرگترين مجموعه تخليه و بارگيري مواد فله معدني و يكي از بزرگترين مراكز توليد انرژي الكتريكي در اين حوزه خواهد بود . حوزه این چشم انداز كشورهاي همسايه، همچنين كشورهاي جنوب خليج فارس، عربستان، يمن ، اردن ، سوريه ، فلسطين و تاجيكستان را شامل مي شود.
احترام متقابل به سرمايه گذاران و مشتريان، تعالي منابع انساني و حفظ محيط زيست در عين توسعه از اصول غير قابل تغيير و جاري در اين چشم انداز است.

ماموریت

توسعه زیرساختها، ارائه خدمات پایدار، تسهیل عملیات صادرات و واردات با توجه به مسئولیت های اجتماعی برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری