منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

سرمایه گذاری های انجام شده

سرمایه گذاری های انجام شده طرحهای سرمایه گذاری
ردیف نام شركت / طرح محصول توليد ظرفيت توليد سالانه سرمايه گذاري تقريبي اشتغال زايي تقريبي تاريخ بهره برداري
1 اسکله تخلیه و بارگیری صادرات و واردات 6 میلیون تن مواد فله معدنی 15 میلیون تن نفتی 250 میلیون دلار 300 نفر 1372
2 آلومینیوم المهدی شمش آلومینیوم 110 هزار تن 500 میلیون دلار 1300 نفر 1376
3 آب شیرین کن منطقه آب مقطر 1800 متر مکعب 2 میلیون دلار 20 نفر 1376
4 کارخانه روی بندرعباس شمش روی 18 هزار تن 16 میلیون دلار 160 نفر 1376
5 هتل و زیر ساخت ها - - 50 میلیون دلار 150 نفر 1384
6 آب شیرین کن نور ویژه آب شیرین 2500 متر مکعب 3 میلیون دلار 10 نفر 1386
7 فولاد جنوب بیلت فولادی 300 هزار تن 34 میلیون دلار 240 نفر 1387
8 واحد احیا شرکت فولاد هرمزگان آهن اسفنجی 1/ 650 میلیون تن 300 میلیون دلار 1000 نفر 1387
9 خط تولید و پخت آند D18 آلومینیوم المهدی و هرمزآل آند D20 خام آند D18 پخته 200 هزار تن آند خام 75 هزار تن آند پخته 70 میلیون دلار 140 نفر 1387
10 آلومینیوم هرمزآل شمش آلومینیوم 147 هزار تن 800 میلیون دلار 1000 نفر 1388
11 آبشیرین کن فولاد هرمزگان آب شیرین 30 هزار متر مکعب 28 میلیون دلار 30 نفر 1389
12 پست گنو و خط انتقال تبدیل و انتقال برق 600 مگاوات برق 40 میلیون دلار 40 نفر 1389
13 واحد فولاد سازی شرکت فولاد هرمزگان تختال فولادی 1/5 میلیون تن 650 میلیون دلار 2000 نفر 1390
14 واحد احیا شرکت فولاد کاوه جنوب آهن اسفنجی 1/85 میلیون تن 360 میلیون دلار 1000 نفر 1391
15 پست برق 400 به 230 کیلو ولت تبدیل و توزیع برق 1000 مگاوات 45 میلیون دلار 40 نفر 1392
16 طرح توسعه اسکله صادرات و واردات 6 میلیون تن فله معدنی 56 میلیون دلار 70 نفر 1392
17 خط پخت آند D20 آلومینیوم المهدی و هرمزآل آند پخته 75 هزار تن آند 30 میلیون دلار 60 نفر 1392
18 احداث دیوار و جاده پیرامونسایت توسعه به طول 44 کیلومتر - - 770میلیارد ریال - -
19 بهره برداری از فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز - 160 مگاوات 46میلیون یورو - -
20 بهره برداری از طرح واحد گازرسانی نیروگاه های سایت میانی - - 420میلیارد ریال - -
ردیف نام شركت / طرح محصول توليد ظرفيت توليد سالانه سرمايه گذاري تقريبي اشتغال زايي تقريبي تاریخ شروع پروژه
1 میله گذاری آند شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل آند میله گذاری شده 141 هزار عدد آند 48 میلیون دلار 50 نفر 1388
2 واحد احیا شرکت فولاد صبا خلیج فارس آهن اسفنجی 1/5 میلیون تن 360 میلیون دلار 1000 نفر 1389
3 فاز اول واحد فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب تختال فولادی 1/2 میلیون تن 400 میلیون دلار 1500 نفر 1390
4 فومن شیمی گستر تولید و بسته بندی قیر 300 هزار تن 55 میلیون دلار 300 نفر 1390
5 واحد فولادسازی شرکت فولاد صبا خلیج فارس بیلت فولادی 1/5 میلیون تن 700 میلیون دلار 2000 نفر 1391
6 فاز اول گندله سازی مادکوش گندله سنگ آهن 2/5 میلیون تن 190 میلیون دلار 400 نفر 1391
7 فاز دوم واحد فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب تختال فولادی 2/1 میلیون تن 271 میلیون دلار 1500 نفر 1392
8 فاز اول آب شیرینکن شرکت فولاد کاوه جنوب آب شیرین 30 هزار مترمکعب در شبانه روز 54 میلیون دلار 30 نفر 1387
9 گندله سازی شرکت فولاد کاوه جنوب گندله سنگ آهن 5 میلیون تن 70 میلیون دلار 140 نفر 1387
- جمع - - 2398 8280 -