منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

درصد پیشرفت شرکت های فعال

درصد پیشرفت شرکت های فعال

شرکت آلومینیوم المهدی 100%
شرکت هرمزآل 100%
کارخانه روی بندرعباس 100%
فاز اول گندله سازی مادکوش 98%
شرکت فولاد هرمزگان 100%
فاز اول فولاد کاوه جنوب کیش 100%
فاز دوم فولاد کاوه جنوب کیش 95.38%