منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

تسهیلات منطقه ویژه

تسهیلات منطقه ویژه ماموریت های اصلی
 • آماده واگذاری زمین در قالب اجاره دوران ساخت/تجهیز
 • مشارکت در تامین زیرساخت های آب، برق، گاز ومخابرات توسط منطقه
 • استفاده از معافیت های گمرکی برای واردات تجهیزات و مواد اولیه
 • معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده
 • امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیب و صدور مجدد کالا
 • مشاوره برای اخذ وام از طریق منابع داخلی و خارجی
 • مشاوره در تمام مراحل اجرای پروژه
 • انجام عملیات اخذ مجوز اشتغال برای کارکنان خارجی سرمایه گذاران

ماموریت های اصلی
فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هدایت آنها در جهت احداث واحدهای صنعتی و مواد معدنی و نفتی صنایع انرژی بر پتروشیمی (غیر نفتی)، خدمات به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات .
انجام طراحی مهندسی ساخت و اجرای طرح ها و پروژه های زیر بنایی مانند توسعه زیر ساختها اسکله ها ،شبکه های آب و برق – گاز – مخابرات – خطوط ارتباطی – ریلی – جاده ای – دریایی

وظایف

  • پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی
  • برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا
  • انتقال فن آوری
  • صادرات غیر نفتی
  • ایجاد اشتغال مولد
  • صادرات مجدد ترانزیت و ترانشیپ انتقال کالا