منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

اهداف شرکت

اهداف IMS

پس از آغاز بحث سيستم ها و پيدايش سيستمهاي مختلف خدماتي و توليدي، سيستمهاي مديريتي به عنوان راهكاري براي ايجاد انسجام و هماهنگي بيشتر بين سيستمهاي مختلف موجود، مطرح شدند. سيستمهايي نظير سيستمهاي مديريت توليد، مديريت عمليات، مديريت آموزش و ... از جمله اين رويكردهاي مديريتي به مسئله سيستمها هستند. با بكارگيري اين رويكردهاي مديريتي و بعد از پيدايش رقابتهاي گسترده در سطح بين المللي در زمينه كسب و كار، سعي در استفاده از فنون وتكنيكهاي اثربخش براي افزايش توان رقابتي بالا گرفت. تدوين و توسعه ” استانداردهاي بين المللي” بخصوص توسط سازمان بين المللي در اين زمينه بسيار مورد توجه قرار گرفت. (ISO) استاندارد و ISO مديريت زيست محيطي 14001، ISO “سيستمهاي مديريت يكپارچه” درواقع با هدف تلفيق سه استاندارد سيستم مديريت 9001 در جهت رسيدن به يك سيستم جامع مديريتي مطرح شده است و در مدت كوتاهي كه از آغاز مديريت ايمني و بهداشت شغلي ISO45001 بحث بكارگيري آن مي گذرد، توانسته است نتايج مثبت و قابل توجهي به بار آورد. به نظر مي رسد استقرار يكپارچه اين سه سيستم مي تواند زمينه اي لازم را براي بهبود مستمر در هريك از سه زمينه ايجاد نموده و فرصت قابل توجهي براي سازمان ها در جهت انطباق با استانداردهاي مطرح درسطح جهاني ايجاد نمايد.

  • صرفه جويي در هزينه
  • كاهش مستندات
  • كاهش تعداد مميزي
  • افزايش ارتباط بين سيستم ها
  • سهولت در اجراي سيستم ها
 • الزام و ايجاد فرهنگ رعايت اصول كيفي، بهداشت، ايمني و محيط زيست در سطح شركت و كارگاههاي تابعه - بهبود مستمر در فرآيندها به منظور دستيابي به بالاترين سطح كيفي و آراستگي و ايمني در تمامي جنبه هاي ظاهري، اجرايي، عملياتي و رفتاري.- تلاش در جهت دستيابي به بالاترين سطح كيفي در خدمات و وظايف، آراستگي، ايمني، حفظ و بهبود مستمرآن.
 • پيشگيري از وقوع حوادث احتمالي در عمليات و تاثيرات آن بر واحدهاي اجرايي و به حداقل رساندن حوادث با بكارگيري روش هاي كارشناسي شده ايمني و بهداشت.
 • ايجاد فرهنگ رعايت دستورالعملهاي ايمني و بهداشت در سطح كارگاهها.
 • پايش مستمر و اطمينان از اجراي صحيح اصول كيفي، ايمني، بهداشت، محيط زيست.
 • الزام كليه پيمانكاران به رعايت كليه اصول موجود در خط مشي سيستم هاي مديريت.
 • به حداقل رساندن تاثيرات زيان بار زيست محيطي فعاليتها و تاثير آنها برمحيط كاري و بهبود مستمر در تمامي ابعادكاري.
 • ارزيابي و هدف گذاري مخاطرات شغلي براي كاهش ريسك حين اجراي فعاليتها.
 • ترويج فرهنگ مشاركت كاركنان در همه امور به منظور افزايش بهره وري و مديريت بهينه هزينه ها در استاندارد 10015 مي نمايند.