منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسمنطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی

تعداد بازدید: 142
Print This Post

شماره 1/1401

( شماره فراخوان در سامانه ستاد1001004340000001 )

1- نام دستگاه مزایده  گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

2- نشانی دستگاه مزایده گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن 10-07633592201

3- موضوع مزایده : فروش  آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ1،201،253،037 ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مزایده گزار

5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ریال  به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.

6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ24/3/1401لغایت پایان وقت اداری 31/3/1401

7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 13/4/1401

8- زمان و محل بازگشایی پاکات الف ب ج :  بازگشایی پاکات راس ساعت 00/10 مورخ 14/4/1401 در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.

9- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ،اعلام به برنده، در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir

– شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10 قانون آئین نامه معاملات دولتی میباشد.

– حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفینامه معتبر کتبی مجاز میباشد.

– سایر شرایط و مشخصات معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.

لینک کوتاه خبر : https://pgsez.ir/?p=10880

پیام بگذارید