- منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - https://pgsez.ir -

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع بازسازی و توسعه آشپزخانه مرکزی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیح فارس

شماره مناقصه 2/1400

( شماره فراخوان در سامانه ستاد2000004340000049)

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن  10-33592201  (076)

3  – موضوع  مناقصه : بازسازی و توسعه آشپزخانه مرکزی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیح فارس

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ987،048،760ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار

5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 2،000،000ریال به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.

6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 20/10/1400 لغایت پایان وقت اداری28/10/1400

7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ11/11/1400

8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت 00/10 مورخ12/11/1400در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.

9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir [1] انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 20/10/1400میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir [2]       

داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل داشتن رتبه 4 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد.