نیروگاه 235 مگاواتی سیکل ترکیبی هرمز در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

بهره برداری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

احداث جاده و دیوار پیرامون اراضی سایت توسعه

اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

اخبار برگزیده