منطقه خلیج فارس در یک نگاه
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر حسن خلج طهرانی
اخبار برگزیده
شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس
نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش سهم درصد تغییر
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,792 0.07
ساراب سیمان‌ داراب‌ 5 1,360 2.51
ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 11,036 4.98
سدشت صنایع سیمان دشتستان‌ 0 2,172 4.99
سفارس سیمان فارس و خوزستان 45 1,500 1.51
سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,150 1.05
نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش سهم درصد تغییر
سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 151 2,723 1.04
فایرا آلومینیوم‌ایران‌‌ 42 2,767 2.74
فخاس فولاد خراسان 0 4,652 4.98
سدشت صنایع سیمان دشتستان‌ 0 2,172 4.99
فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22
فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 317 1,950 2.01
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 207 1,399 0.78
نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش سهم درصد تغییر
فولاژ فولاد آلیاژی ایران 15 1,911 4.35
کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 20 1,750 2.72
کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 129 2,104 3.62
کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 2,900 1.01
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 29 2,360 1.26

مزایده و مناقصه