هیات مدیره


حسن خلج طهرانی مسعود خوانساری
ناصر بزرگمهر
مهرداد کرمی
عبدالعظیم نجیبی فینی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره رئیس هیات مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره