مدیران شرکت
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
تلفن فکس ایمیل
حسن   خلج طهرانی
33592213(076) 33592212(076) khalajtehrani@pgsez.org
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی تلفن فکس ایمیل
مهرداد کرمی 33592268(076) 33592211(076) Karami@pgsez.org
معاون مالی و اقتصادی
تلفن فکس ایمیل
عبدالعظیم نجیبی فینی 33592219(076) 33592211(076)
معاون بر نامه ریزی وتوسعه تلفن فکس ایمیل
محمد جواد محبی 33379334 (076) 33379339 (076) Mohebbi@pgsez.org
سرپرست مدیریت حراست تلفن فکس ایمیل
جهانگیر  تشکری
33592243-(076) 33592244-(076) j.hesami@pgsez.org
سرپرست مدیریت واحد کار واشتغال
تلفن فکس ایمیل
جواد اسلامی 33530178-(076) 33530177-(076) g.eslami@pgsez.org
سرپرست مدیریت دفتر مدیر عامل تلفن فکس ایمیل
هانی شکوهی 33592213(076) 33592212(076) Shokoohi@pgsez.org
سرپرست مدیریت روابط عمومی تلفن فکس ایمیل
سعید خادمی پور 33592220-(076) 33592220(076) KhademiPour@pgsez.org
مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی تلفن فکس ایمیل
قاسم حاج عليزاده 33592226(076) 33592211(076) Haj.alizadeh@pgsez.org
سرپرست مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست تلفن فکس ایمیل
آرمان امیری توسلی 33592353(076) 33592353(076) a.arman@pgsez.org
سرپرست مدیریت حقوقی وامور قرار دادها تلفن فکس ایمیل
جواد خوارزمی 33592225(076) 33592211(076) j.kharazmi@pgsez.org
مدیر بازرگانی و خدمات گمرکی تلفن فکس ایمیل
مهدی محمودی 33592210(076) 33592216(076) Mahmoudi@pgsez.org
مدیرانرژی تلفن فکس ایمیل
جهانگیر محمدیان 33379335 (076) 33379335 (076) J.Mohammadian@pgsez.org
مدیر اقتصاد و توسعه بازار تلفن فکس ایمیل
یوسف علیزاده 33592227(076) 33592211(076) Alizadeh@pgsez.org
مدیر منابع انساني و آموزش تلفن فکس ایمیل
حسن سمیعی نژاد 33592265(076) 33592211(076) h.Samieinejad@pgsez.org
مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه تلفن فکس ایمیل
آرمان امیری توسلی 33379334(076) 33379339(076) arman.tavasoli@pgsez.org
  مدیر امورمالی تلفن فکس ایمیل
ایرج بهرامی
33592228(076) 33592309(076) bahrami@pgsez.org
مدیر فنی ومهندسی
تلفن فکس ایمیل
بازیار بهمن نژاد 5-33379334 (076) 33379339 (076) B.Bahmannejad@pgsez.org
سرپرست مدیریت  پشتیبانی و خدمات شهری تلفن فکس ایمیل
علیرضا فرشام 33592208(076) 335922111(0761) farsham@pgsez.org
مدیر توسعه و راهبری سیستم ها تلفن فکس ایمیل
محمد کوهستانی پاریزی 33530194 (076) 33592211 (076) mkparizi@pgsez.org
سرپرست مدیریت بهره برداری
تلفن فکس ایمیل
هوشنگ سیوندی پور
33530292(076) 33530161(076) hsivandi@pgsez.org